Imprimir esta página

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA PORMENORIZADA CONSISTENTE EN MODIFICACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

Anunci de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer sobre informació pública i consultes de la modificació puntual del PGOU (ordenació detallada) consistent en modificació dels usos detallats del sector industrial. (publicat al DOGV n.º 8189 de 13/12/2017)

Mitjançant acord del Ple, de data 09 de novembre de 2017, s’ha aprovat el tràmit per a sotmetre a participació pública i consultes la versió inicial modificació puntual del PGOU (ordenació detallada) consistent en modificació dels usos detallats del sector industrial, i de conformitat amb l’article 57 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, es sotmet a participació pública i consulta pel termini de 45 dies comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Durant el termini esmentat qualsevol persona interessada podrà examinar-ho a les dependències municipals i a l’adreça electrònica www.canetdenberenguer.es, a fi de formular les al·legacions que estime pertinents.

Així mateix, mitjançant acord del mateix Ple, s'ha aprovat suspendre la tramitació de les autoritzacions ambientals integrades i suspendre l'atorgament de llicències ambientals, a excepció de les referides a usos ja existents en les activitats que ja es desenvolupen en l'actualitat en el polígon industrial. Aquesta suspensió finalitzarà quan es procedisca a l'aprovació definitiva pel Ple de la present modificació del Pla d'Ordenació Detallada (modificació usos polígon industrial). Tot açò conforme al que es disposa en l'article 64 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.

Canet d’en Berenguer, a 13 de novembre de 2017. L’Alcalde: Leandro Benito Antoni

Anuncio del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer sobre información pública y consultas de la modificación puntual del PGOU pormenorizada consistente en modificación de usos pormenorizados del sector industrial. (publicado en el DOGV n.º 8189 de 13/12/2017)

Mediante acuerdo del Pleno, de fecha 09 de noviembre de 2017, ha sido aprobado el trámite para someter a participación pública y consultas la versión inicial de la modificación puntual del PGOU pormenorizada consistente en modificación de usos pormenorizados del sector industrial, y de conformidad con el artículo 57 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana, se somete a participación pública y consultas por el plazo de 45 días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales y en la dirección electrónica www.canetdenberenguer.es, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, mediante acuerdo del mismo Pleno, se ha aprobado suspender la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y suspender el otorgamiento de licencias ambientales, a excepción de las referidas a usos ya existentes en las actividades que ya se desarrollan en la actualidad en el polígono industrial. Esta suspensión finalizará cuando se proceda a la aprobación definitiva por el Pleno de la presente modificación del Plan de Ordenación Pormenorizada (modificación usos polígono industrial). Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana.

Canet d’en Berenguer, a 13 de noviembre de 2017. El Alcalde: Leandro Benito Antoni

Publicado en Urbanismo