Anunci de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer sobre informació pública i consultes de la modificació puntual del PGOU.

Al DOGV n.º 8673 de 8 de novembre de 2019 s'ha publicat el següent anunci:

Anunci de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer sobre informació pública i consultes de la modificació puntual del PGOU (ordenació detallada) (modificació dotacional esportiu per educatiu/docent, parcel.les RDP-3, RDP-4 i RDP-5).

Mitjançant acord del Ple, de data 19 de setembre de 2019, s’ha aprovat el tràmit per a sotmetre a participació pública i consultes la versió inicial modificació puntual del PGOU (ordenació detallada) (modificació dotacional esportiu per educatiu/docent, parcel.les RDP-3, RDP-4 i RDP-5), i de conformitat amb l’article 57 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, es sotmet a participació pública i consulta pel termini de 45 dies comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Durante el termini esmentat podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, així com al portal de transparència de l’Ajuntament https://canetdenberenguer.sedelectronica.es (Urbanisme, obres públiques i medi ambient / Planejament urbanístic) per a que es formulen les al.legacions que s’estimen pertinents.

Canet d’en Berenguer, a 4 d’octubre de 2019. L’Alcalde: Pere Joan Antoni Chordá.”

Publicat a Ajuntament

Lligues de Futbol

liga7

Vídeo Promocional

video promocional

Port Esportiu

383 feria

Estudi Ambiental

Calendari d'Impostos

money-167735 1280

Hotels

hoteles

Pago de Tributos

Boton Web2

Restaurants

bannerrestaurante

Cita Prèvia

descarga

TV Canet

tv canet