Informació pública de l’esborrany del pla i del document inicial estratègic de la modificació puntual del Pla General.

Al DOGV n.º 8673 de 8 de novembre de 2019 s’ha publicat el següent anunci:

Informació pública de l’esborrany del pla i del document inicial estratègic de la modificació puntual del Pla General consistent en l’obertura d’un nou carrer entre el carrer Calvari i la plaça del Doctor Félix Rodríguez de la Fuente.

 

Per Acord del Ple Municipal de data 11 d’abril de 2019, es va aprovar, conforme al que disposa l’artícle 51.1 Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), als efectes de l’avaluació ambiental i estratègica, sotmetre el document que conté el borrador del pla o programa i el document inicial estratègic de la modificació puntual del Pla General consisten en l’obertura d’un nou carrer del carrer Calvari a la Plaça Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, a consultes de les administracions públiques afectades d’acord amb l’article 49.1, apartat d) LOTUP i persones interessades, per un termini de 30 dies hàbils.

Durant aquest termini, els documents podran ser examinats per qualsevol interessat en les dependències municipals, així com en el portal de transparència de l’Ajuntament https://canetdenberenguer.sedelectronica.es/transparency/4f94eb9b-8055-4b3b-8870-f70c995e9c2d/ per a que formulen les al.legacions que estimen pertinents.

El que es publica a l'efecte del que es disposa en la LOTUP.

 En Canet d'en Berenguer, a 08 d’octubre de 2019. L’Alcalde: Pere Joan Antoni Chordá.”

Publicat a Ajuntament

Lligues de Futbol

liga7

Vídeo Promocional

video promocional

Port Esportiu

383 feria

Estudi Ambiental

Calendari d'Impostos

money-167735 1280

Hotels

hoteles

Pago de Tributos

Boton Web2

Restaurants

bannerrestaurante

Cita Prèvia

descarga

TV Canet

tv canet