Anunci de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer sobre aprovació inicial de modificació d'ordenances municipals per a 2020

Aprovada inicialment la modificació de les següents ordenances municipals per a l'exercici 2020 per Acord del Ple de data 07 de novembre de 2019: núm. 1 ordenança fiscal de la taxa per expedició o còpia de documents administratius, núm. 5 ordenança fiscal de la taxa sobre llicències urbanístiques, núm. 14 ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, núm. 22 ordenança municipal sobre tinença d'animals, núm. 23 ordenança tipus de seguretat i convivència ciutadana, núm. 32 ordenança de seguretat en l'ús, gaudi i aprofitament del litoral municipal, núm. 33 ordenança reguladora de la venda no sedentària (venda ambulant), núm. 39 ordenança de neteja pública i recollida de residus i núm. 41 ordenança fiscal de trànsit, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 56 del Text Refós de Règim Local, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils (fins al dia 9 de gener inclòs), a comptar des de l'endemà de la seua publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 223 de 20 de novembre de 2019), en un dels diaris de major difusió provincial i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s'estimen oportunes.
 
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, el text de la modificació de l'Ordenança municipal estarà a la disposició dels interessats en el portal web de l'Ajuntament [ www.canetdenberenguer.es].
 
En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord de modificació de l'esmentada Ordenança.
A Canet d'en Berenguer, a 12 de novembre de 2019. L'Alcalde: Pere Joan Antoni Chordá.

Publicat a Ajuntament

Lligues de Futbol

liga7

Vídeo Promocional

video promocional

Port Esportiu

383 feria

Estudi Ambiental

Calendari d'Impostos

money-167735 1280

Hotels

hoteles

Pago de Tributos

Boton Web2

Restaurants

bannerrestaurante

Cita Prèvia

descarga

TV Canet

tv canet