Imprimir aquesta pàgina

Calendario del contribuyente (ca)

Períodes de cobrament de conformitat amb l'assenyalat en l'article 62 de la Llei 58/03, de 17 de desembre General Tributària i article 24 del RD 939/05 de 29 de juliol:
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l'1 de març al 30 d'abril de 2018.

  • Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l'1 de juny al 31 de juliol de 2018.
  • Taxa de Guals de l'1 de juny al 31 de juliol de 2018.
  • Taxa de Brosses de l'1 de juny al 31 de juliol de 2018.
  • Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica del 3 de setembre al 2 de novembre de 2018.
  • Impost sobre Activitats Econòmiques del 3 de setembre al 2 de novembre de 2018.
Publicat a Impostos