Per Resolució de l'Alcaldia, de data 14 de febrer de 2014, s’han aprovat els padrons fiscals i els períodes de cobrament per a l'exercici 2014, de conformitat amb el que s'ha assenyalat en l'article 62 de la Llei 58/03, de 17 de setembre, general tributària i en l’article 24 del RD 939/05, de 29 de juliol:

  • Impost de vehicles de tracció mecànica, de l’1 de març al 30 d'abril de 2014.

  • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, de l’1 de juny al 31 de juliol de 2014.

  • Taxa de guals, de l’1 de juny al 31 de juliol de 2014.

  • Taxa de fem, de l’1 de juny al 31 de juliol de 2014.

  • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, de l’1 de setembre al 31 d'octubre de 2014.

  • Impost sobre activitats econòmiques, de l’1 de setembre al 31 d'octubre de 2014.

La modalitat de cobrament la durà a terme l'òrgan de recaptació, que té al seu càrrec la gestió dels recursos.

El lloc de cobrament serà en el local habilitat per a fer-ho, en les dependències de la casa consistorial, i l'horari serà de 9,30 a 13,30 hores.

Transcorreguts els terminis esmentats, s’exigiran els deutes pel procediment de constrenyiment, amb la meritació dels recàrrecs, els interessos de demora i, si és el cas, les despeses que es produïsquen.

I es fa públic amb la finalitat de fer la notificació col·lectiva, prevista en la Llei general tributària i en el RD 939/05, de 29 de juliol; a més, es concedeix un termini de 15 dies perquè els interessats puguen examinar-ho i deduir, si és procedent, les reclamacions o les al·legacions que s'estimen convenients.
 

seu2

Lligues de Futbol

liga7

Vídeo Promocional

video promocional

Port Esportiu

383 feria

Estudi Ambiental

Calendari d'Impostos

money-167735 1280

Hotels

hoteles

Pago de Tributos

Boton Web2

Restaurants

bannerrestaurante

Cita Prèvia

descarga

TV Canet

tv canet